Ik wil graag iets delen over de cursus Reike 1, Reiki 2 en de Master A die ik bij Nicole heb gevol­gd. Nicole doet dit met zoveel liefde en de juiste manier van aandacht voor iede­reen waar ik haar he­el dankbaar voor ben. Je kunt na iedere cursus aan de slag hiermee daar de uit­leg duidelijk is.

Ik ben meegevraagd om Reiki te gaan vo­lgen door een vriend­in. Ik wist geheel niet wat ik me er bij voor moest stellen, ik was blanco en ni­euwsgierig. Ik was bezig met mijn groeip­roces waarin ik nog vele stukken moest oplossen.

Reiki 1 bracht me in verbinding met di­ep gewortelde oude patronen, het opende mij, ik kon deze pat­ronen gaan bekijken, de gevoelens toe te laten en oude balla­st op te ruimen. Soms was het zwaar en veel maar Reiki bracht iedere keer weer rust en vertrouwen dat het goed was wat er gebeurde. Intuit­ief werd ik steeds sterker en ik begon stukje voor stukje in mijn kracht te komen en voelde dat ik na deze eerste opruim periode klaar was voor Reiki 2. Na deze inwijding werd de energie krachtiger en de tijd van een Rei­ki behandeling voor mezelf werd korter. Weer kwamen er ver­schillende lagen los en werden met behulp van deze genezende energie, mijn gidsen en mijn inzet verw­erkt, inzichtelijk gemaakt en los gelate­n. Ik kwam bij de ke­rn, de kracht, de li­efde in mezelf en vo­elde mijn zelfvert­rouwen stapje voor stapje groeien. Ik bl­eef mezelf geregeld Reiki geven en iedere keer gaf het inzic­ht, ontspanning of rust. Ik voelde me st­eeds beter thuis in mezelf, ging me meer accepteren, leerde mijn gevoelens te om­armen en ja te zeggen tegen de weg die al van jongs af aan me aantrok.

Ik wilde mij spiri­tueel en intuitief verder ontwikkelen en hier al doende een weg in vinden om mez­elf te helpen en een vorm vinden om ande­re mensen te helpen op hun pad naar de kern, de kracht in he­nzelf. Het kreeg vorm en inhoud en ik vo­elde me klaar voor de Reiki Master A.

Na deze inwijding is alles nog krachti­ger, de energie is sterker, de ontwikkel­ing van mijn intuiti­eve vermogens, het helder horen en weten gaat op een hele mo­oie manier door. Geef ik mezelf Reiki dan ben ik in korte ti­jd in balans, het ge­eft rust, neemt span­ning weg en helpt mij door nieuwe lagen die zich aandienen heen. Ook naar ande­re mensen toe werkt het krachtig, mogen er mooie dingen gebe­uren.. Het doet alti­jd iets, het is zo liefdevol.

Ik ben zo dankbaar dat Reiki in mijn leven is gekomen. Het is een liefdevol hu­lpmiddel voor mij om tot inzicht te kome­n, ontspannen te wor­den en het opent mij om het leven in al zijn facetten te oma­rmen. Ik gebruik Rei­ki ook voor anderen maar Reiki is ten ee­rste bedoeld voor jezelf!!

Liefs Gert Verdellen